Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Od 01.01.2024  będzie obowiązywać nowa stawka za wyżywienie za każdy dzień pobytu dziecka: 

  • 3 posiłki - 11,00 zł
  • 2 posiłki - 8,80 zł
  • 1 posiłek - obiad - 6,60 zł

Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 15.12.2013 r. w sprawie zasad korzystania przez dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach oraz pracowników przedszkola ze stołówki przedszkolnej.

Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu reguluje:
Uchwała Rady Miasta Skierniewice Nr XLVIII/72/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.- świadczenia płatne,
Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Skierniewicach z dnia 04.09.2023 r.– świadczenia płatne.
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach z dnia 29.08.2022 r. – wyżywienie.


 1. Odpłatność za wyżywienie od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r. – za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi:
   • 3 posiłki - 10,00zł:
   • 2 posiłki - 8,00 zł,
   • obiad - 6,00 zł.
 2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie tj. w godzinach od 8.00 do 13.00 realizację podstawy programowej, określonej w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).
 3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie (podstawa programowa) od 01 września 2023 r. wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu dla pierwszego dziecka i 0,65 zł dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola, stosownie do zapisów Uchwały Nr XLVIII/72/2023 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5
 5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.4 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 6. Opłaty przyjmowane są z dołu w terminie do 20 –go dnia następnego miesiąca. Za datę wpływu opłaty uznaje się dzień dokonania wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.
 7. Płatność za pobyt dziecka w przedszkolu należy regulować za pośrednictwem konta bankowego –  PKO BP : 08 1020 3352 0000 1602 0193 4215 tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji u intendenta o wysokości wymaganej wpłaty. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata, kwotę należną z wyszczególnieniem wysokości kwoty płatnych świadczeń i wyżywienia (zgodnie z opisem otrzymanym od intendenta).
  Nie ma możliwości dokonania opłat za przedszkole u intendenta.
 8. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności. 
  Nieterminowe  regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę (wyżywienie – odsetki ustawowe, świadczenia płatne – odsetki podatkowe).

WAŻNE!

Zgodnie z podpisana pomiędzy rodzicami a  dyrektorem przedszkola deklaracją w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Skierniewice pkt. 6b)
„6. Przedszkole ma prawo, bez zgody rodzica, zmienić warunki korzystania ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych Przedszkola w przypadku: 
b) nieterminowego uiszczania opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola. W tym przypadku umożliwia się dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego bez możliwości korzystania z posiłków i pobytu w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.”