Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu reguluje:
Uchwała Rady Miasta Skierniewice Nr XLVI/112/2022 z dnia 22 września 2022 r.- świadczenia płatne,
Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Skierniewicach z dnia 27.09.2018 r.– świadczenia płatne.
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach z dnia 29.08.2022 r. – wyżywienie.


 1. Odpłatność za wyżywienie od 01.09.2022 r. – za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi:
   • 3 posiłki - 10,00zł:
   • 2 posiłki - 8,00 zł,
   • obiad - 6,00 zł.
 2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie tj. w godzinach od 8.00 do 13.00 realizację podstawy programowej, określonej w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).
 3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie (podstawa programowa) od 28 października 2022 r. wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu dla pierwszego dziecka i 0,57 zł dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola, stosownie do zapisów Uchwały Nr XLVI/112/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5
 5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.4 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 6. Opłaty przyjmowane są z dołu w terminie do 20 –go dnia następnego miesiąca. Za datę wpływu opłaty uznaje się dzień dokonania wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.
 7. Płatność za pobyt dziecka w przedszkolu należy regulować za pośrednictwem konta bankowego –  PKO BP : 08 1020 3352 0000 1602 0193 4215 tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji u intendenta o wysokości wymaganej wpłaty. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata, kwotę należną z wyszczególnieniem wysokości kwoty płatnych świadczeń i wyżywienia (zgodnie z opisem otrzymanym od intendenta).
  Nie ma możliwości dokonania opłat za przedszkole u intendenta.
 8. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności. 
  Nieterminowe  regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę (wyżywienie – odsetki ustawowe, świadczenia płatne – odsetki podatkowe).

WAŻNE!

Zgodnie z podpisana pomiędzy rodzicami a  dyrektorem przedszkola deklaracją w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Skierniewice pkt. 6b)
„6. Przedszkole ma prawo, bez zgody rodzica, zmienić warunki korzystania ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych Przedszkola w przypadku: 
b) nieterminowego uiszczania opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola. W tym przypadku umożliwia się dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego bez możliwości korzystania z posiłków i pobytu w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.”